Odpočet DPH pri kúpe nehnuteľnosti

Eseročka je neplatiteľ DPH a kupuje nehnuteľnosť s DPH od firmy, ktorá je platiteľom DPH. Kupujúca firma chce kupovanú nehnuteľnosť zrekonštruovať a neskôr prenajať. Kúpna zmluva bola podpísaná 3. 3. 2016 s tým, že do konca marca 2016 bude nehnuteľnosť uhradená a 24. marca podala kupujúca eseročka žiadosť na DÚ o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH. Môže si kupujúca eseročka uplatniť DPH dodatočne z kúpnej ceny, keď jej príslušný daňový úrad prizná dobrovoľnú registráciu k DPH?

Podľa ustanovenia §55 ods.1 zákona č.222/2004 o dani z pridanej hodnoty zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k tovarom a službám, ktoré nadobudla alebo prijala ako zdaniteľná osoba pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tieto prijaté plnenia okrem zásob neboli zahrnuté do daňových výdavkov podľa zákona o dani z príjmov v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala osoba platiteľom.

Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom, ktoré boli uplatnený v minulých zdaňovacích obdobiach. Čiže, ak ste uvedenú nehnuteľnosť v minulých účtovných obdobiach neodpisovali a teda nezahrňovali do daňových výdavkov, tak si môžete DPH uplatniť.

Môžete si túto DPH uplatniť ale iba v rozsahu a za podmienok podľa §49 až 51 zákona o DPH. Ide napríklad o podmienku, že nehnuteľnosť sa bude využívať na dosiahnutie zdaniteľných príjmov, pri ktorých bude možnosť odpočtu DPH (§54 zákona o DPH).

Autor odpovede: Ing. Tomáš Ráno, daňový poradca, audítor, SOLIDITA nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Zdroj a celý článok nájdete na: http://www.etrend.sk/podnikanie/odpocet-dph-pri-kupe-nehnutelnosti.html

O autorovi článku

Napísať komentár k tomuto článku

Reklamný priestor